Fuzūlī
 
  Ana Sayfa
  Fuzûlî 'nin Hayatı
  Fuzûlî 'nin Edebi Kişiliği
  Eserleri
  => Su Kasîdesi
  => Leylâ ile Mecnûn
  => Hansı Gülşen
  => ŞİKAYETNAME
  => Ya Râb Hemişe Et Lutfunu
  => Ya Rab Belayı Aşk İle Kıl Aşina Beni
  => Beng'ü Bâde
  Videolar
  Fuzûlî 'nin Divan Edebiyatındaki Yeri ve Önemi
  Fuzûlî Ruhî Atışması
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  Anketler
Bugün 45143 ziyaretçi (69716 klik) buradaydı!
Su Kasîdesi

KASİDE DER NA' T-I HAZRET-İ NEBEVÎ

1. Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlâre su
    Kim bu denlü dutuşan adlare kılmaz çare su

2. Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi belmezem
   Ya muhit olmuş gözümden günbed-i devvâre su

3. Zevk-i tîgından aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
    Kim mürûr ile brakur rahneler dîvâre su

4. Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânın sözün

    İhtiyat ile içer her kimde olsa yâre su

5. Suya versün bağban gülzarı zahmet çekmesün
    Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzare su

6. Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
    Hâme tek bahmakdan inse gözlerine kâre su

7. Arızun yâdıyla nemn'ak olsa müjganım n'ola
    Zâyi olmaz gül temennâsıyla vermek hâre su

8. Gam günü etme dil-i bimardan tigin diriğ
    Hayrdur vermek karangu gicede bimâre su

9. İste peykanın gönül hicrinde şevkim sakin et
    Susuzam bir kez bu sahrada benimçün âre su

10. Men lebün müştakıyam zühhâd Kevser tâlibi
     Nitekim meste mey içmek hoş gelür huşyâre su

11. Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
      Âşık olmuş gâliba ol serv-i hoş reftâre su

12. Su yolun ol kûydan toprag olup dutsam gerek
      Çün rakibimdir dahi ol kûya koymam vâre su

13. Dest bûsi arzûsuyla ölürsem dostlar
      Kûze eylen toprağım sunun ânınla yâre su

14. Serv serkeşlik kılur kumrî niyâzından meğer
      Dâmenin tuta ayağına düşe yalvâre su

15. İçmek ister bülbülün kanın meğer bir reng ile
      Gül budağının mizâcına gire kurtâre su

16. Tiynet-i pakini ruşen kılmış ehl-i aleme
      İktidâ etmiş tarik-i Ahmed-i Muhtâre su

17. Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı durr-i istifa
      Kim sebetür mu'cizatı âteş-i eşrare su

18. Kılmak için taze gül-zâr-i nebüvvet revnâkın
      Mûcizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

19. Mu'cizi bir bahri bî-pâyan imiş âlemde kim
      Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffâre su

20. Hayret ilen barmağın dişler kim etse istimâ'
      Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr'e su

21. Dostı ger zehr-i mâr içse olur Âb-ı Hayât
      Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâre su

22. Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hîz
      El sunup urgaç vuzu-i için gül-i ruhsâre su

23. Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl
      Başını taştan taşa urup gezer âvâre su

24. Zerre zerre kâk-i der-gâhına ister sala nûr
      Dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su

25. Zikr-i na'tün virdini dermân bilir ehl-i hatâ
      Eyle kim def-i humâr için içer mey-hâre su

26. Yâ Habibellah Ya hayre'l beşer meştâkınam
      Eyle kim  lebneşneler yanıp diler hemvâre su

27. Sensin ol bahr-i kerâmet kim şeb-i Mi'râc'da
      Şeb-nem-i feyzin yitirmiş sâbit ü seyyâre su

28. Çeşme-i hur-şidden her dem zülal-i feyz iner
      Hâcet olsa merkadin tecdîd eden mîmâre

29. Bîm-i dûzah nâr-i gam salmış dil-i sûzânıma
      Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

30. Yümn-i na'tinden güher olmuş Fuzûlî sözleri
      Ebr-i nîsandan dönen tek lü'lü-i şeh-vâre su

31. Hâb-ı gafletten olan bîdâr olanda rûz-i haşr
      Hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre su

32. Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
      Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su


Anket  
 

Sitemizi nasıl buldunuz?
Çok Güzel
Güzel
İdare Eder
Kötü
Çok kötü

(Sonucu göster)


 
Reklam  
   
Saat ve Tarih  
   
Yararlı Linkler  
  MEB E-okul- VBS E-okulYBS Okulumuz Haber  
Arama  
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
,,

,


,


,


,


,


,

,

,,,

,

,,,,,


,,,

,,

,